Julehjælp fra Samvirkende Menighedsplejer

Menighedsplejer yder julehjælp til beboere i vore medlemssogne. Der ydes tilskud til menighedsplejer og menighedsråd, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes af vores legatmidler, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Desuden kan indgå indsamlede midler, bl.a. offentlige tilskud, fondstilskud og privat indsamlede midler.

Behovet for julehjælp er stadig stigende, og i de senere år har det været vanskeligt at få Samvirkende Menighedsplejers midler til julehjælp til at slå til. Derfor har vi for at sikre, at alle ansøgninger kan imødekommes, så alle får en fair behandling, besluttet at fastlægge følgende regler for ansøgning og bevilling af julehjælp:

1. Medlemsmenighedsplejer og medlemssogne skal ikke fremsende deres ansøgninger om julehjælp enkeltvis, altså for hvor person for sig, men skal sende én ansøgning med alle personer samlet. Ansøgningen må gerne sendes på mail og skal indeholde oplysninger om modtagernes navne og adresser (et krav fra SKAT) og deres familiemæssige status, dvs. antal voksne og børn. Hvis der er mange ansøgere, bedes de noteret op på en separat liste, som vedlægges eller vedhæftes ansøgningen.

2. Ansøgningsfristen er en dag i første uge af december, i 2017 mandag d. 4. december kl. 12.00, og ansøgninger sendes enten med posten på adressen Valby Tingsted 7, 2500 Valby, att. Anne Olesen, eller ansøgningen kan sendes til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.

3. Normalt vil vi beregne støttebeløbet til 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn. Hvis der i et sogn er  flere modtagere, end vi kan støtte med vore begrænsede midler, nedsættes det ovennævnte støttebeløb pr. modtager, eller vi vælger at støtte nogle af modtagerne.

4. Julehjælpen vil blive udsendt til menighedsplejerne og sognene på det samlede beløb fra d. 18. december. Menighedsplejen skal oplyse et bankkontonummer, hvor beløbet kan indbetales, og menighedsrådet skal oplyse et bankkontonummer, der ikke må være identisk med bankkontoen for den officielle kirkekasse. Der udsendes ikke julehjælp efter jul, eftersom aktiviteter, der er afholdt, ikke støttes.

5. For personer i sogne, der ikke uddeler julehjælp, er der mulighed for, at man kan henvende sig til præsten i sognet og bede om hans/hendes bekræftelse på, at vedkommende har brug for et julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer. Der skal være en redegørelse for baggrunden for, at vedkommende behøver støtte. Præsten kan også ansøge på et sognebarns vegne. Husk altid at anføre navn og adresse samt privat kontonummer for den, der har brug for hjælpen. Der bevilges her støtte med samme beløb, som når julehjælpen sendes til sognene til uddeling.

Vi uddeler gennem året legatmidler til familier og enlige gennem sogne, som både er medlemmer eller ikke-medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer. Medlemskab er ikke et krav for at få del i legatmidlerne i årets løb, men tilskud til juleuddelingen fra sognene kræver medlemskab. Vi vil derfor opfordre flere sogne til at blive medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer (kontingentets grundbeløb for 1 pastorat er 1.000 kr. om året for menighedsplejer og 1.400 kr. for menighedsråd). Dermed vil man ikke alene få mulighed for at hjælpe sognets trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge til jul, men også opnå andre medlemsfordele til gavn for det lokale sognearbejde.

Supplerende oplysninger om julehjælpen fås ved henvendelse til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.

Nyt omkring muligheden for at testamentere til Samvirkende Menighedsplejer

Arveloven opstiller stramme regler for, hvordan et testamente skal være oprettet.

Blandt andet kræver loven som hovedregel, at et testamente skal være skriftligt. Dette er for at sikre det bedst mulige grundlag for, at ens ønsker bliver efterfulgt.

Der er mulighed for, at virksomheden www.legaldesk.dk kan bistå i processen på den måde, at du kan gå ind og testamentere til Samvirkende Menighedsplejer via dette link: https://www.legaldesk.dk/dokument/838. Virksomheden bistår med at få opsat et testamente via en digital løsning, som du kan klare fra din pc. Det sker som en 100 % gratis ydelse.

Hvis du i dit testamente ønsker at donere et legat til Samvirkende Menighedsplejer, kan det ske på to måder

1. Hvis du ikke allerede har oprettet et testamente, vil testamentet blive oprettet som et helt enkelt testamente, der udelukkende indeholder en bestemmelse om, at du ønsker at testere et beløb i form af et legat til Samvirkende Menighedsplejer. Testamentet vil altså ikke påvirke den øvrige arv, som vil blive fordelt efter Arveloven.

2. Hvis du derimod allerede har oprettet testamente, vil legatet blive oprettet som et tillæg (også kaldet kodicil) til det eksisterende testamente. Tillægget vil være en tilføjelse til testamentet i form af legatet, men vil ellers ikke ændre på arvefordelingen i det eksisterende testamente.

Via www.legaldesk.dk vil du også få næmere information om den gode løsning, at du både kan støtte Samvirkende Menighedsplejer med en del af din arv og samtidig sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Det er i tilfælde af, at du ikke har en ægtefælle, børn, bønebørn eller samlevere, der skal arve dig, men at din arv går til forældre, søskende, niecer, nevøer eller personer uden for familien. Her er arveafgiften 36,25 %, mens en velgørende forening som Samvirkende Menighedsplejer ikke betaler arveafgift. Ved kun at give 70 % af arven til disse slægtninge/personer, mens 30 % gives til Samvirkende Menighedsplejer, vil Samvirkende Menighedsplejer påtage sig samtidig at betale arvingernes arveafgift. På den måde får arvingerne en lidt større arv, mens der også vil blive et arvebeløb til Samvirkende Menighedsplejer efter betalingen af arveafgiften.

Virksomheden www.legaldesk.dk vil bistå i processen både med oprettelse af testamente, jf. punkt 1 og 2 og på den måde, at du kan gå ind at læse nærmere om 30 % - ordningen på https://www.legaldesk.dk/artikler/30-loesningen.

Hvad betyder Luthers tanker for menighedsplejen i dag?

”Se, således er troen en kilde til kærlighed til Gud og lyst til Gud, og kærligheden en kilde til et frit, villigt og muntert liv, som vil tjene næsten for intet. Thi ligesom vor næste lider nød og trænger til vore gerninger, som vi jo ikke selv har nogen gavn af, sådan har vi for Gud været i nød og trænger til hans nåde. Derfor, som Gud for ingenting har hjulpet os ved Kristus, således skal vi gennem legemet og dets gerninger intet andet gøre end at hjælpe vor næste” (fra Martin Luther: ”Et kristenmenneskes frihed” fra 1520).

Med den dybe inspiration fra sin bibeltolkning reformerede Luther kirken for det store flertal af mennesker i en række lande. Han fastslog som sin hovedtese, hvad allerede Paulus forkyndte, at den kristne frit kan leve retfærdiggjort af sin tro. Derfor har gerningen intet andet mål end at tjene næsten.

Dette er begyndelsen på en artikel forfattet af generalsekretær Kirsten R. Laursen udgivet i Sammen 1/2017.

Se hele artiklen her.

Kurser fra SMP 2017 til tilmelding og bestilling

Kig i kursusfolderen og tilmeld dig et kursus med temaet "Luther og menighedspleje" eller med temaet "Hent inspiration til menighedsplejearbejdet". Begge kurser afholdes 3 steder i landet, så at alle med interesse for diakoni og menighedspleje kan deltage i et af vore kurser uden lang transport.

Kig videre frem i kataloget og find kursusemner til bestilling til et møde i dit eget sogn eller eventuel som et fælles arrangement for flere sogne. Kontakt indlægsholderen og aftal emnet, der altid kan tilpasses til de lokale behov.

Kursusfolder 2017 kan klikkes frem her.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2015.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

07-12-17 14:03

En god artikel om diakoniens betydning

I anledning af Lutheråret har bladet "Kirken Underviser" udgivet et nummer med temaet "Tro alene". [mere...]

21-11-17 16:58

Diakoni i landsogne

Samvirkende Menighedsplejer er involveret i det arbejde, som Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter er i gang med i forbindelse med projektet "Kirken på landet". [mere...]

21-11-17 16:42

Særlig julehjælpspulje til unge i SMP i år

Bikubenfonden har doneret SMP 100.000 kr. til uddeling til julelegater til unge i 2017. [mere...]

21-11-17 16:32

Gode donationer til SMP's julehjælp i år

Samvirkende Menighedsplejer har også i år fået god støtte til udbetaling af julehjælp til kirkerne og til julelegater til enkeltansøgere. [mere...]

08-11-17 17:02

Menighedsplejen i Lindehøj vandt frivillighedspris.

Herlev Kommunes Frivillighedspris 2017 tilfaldt Lise Vognstrup og Menighedsplejen i Lindehøj Sogn for et projekt, der hører under Samvirkende Menighedsplejer. Det er selvhjælpsgrupper for enlige mø... [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.