Samvirkende Menighedsplejers Omsorgsbesøg

Samvirkende Menighedsplejer modtager april 2010 EGV's pris for arbejdet med omsorgsbesøgene

Kontaktperson til Omsorgsbesøgene:

Besøgstjenesteleder, sygeplejerske Helle Engelsborg Olsen, tlf. 36 46 66 66, direkte 36 13 06 40, e-mail heo@menighedsplejer.dk.

Helle Engelsborg Olsen varetager omsorgsbesøgene sammen med socialpædagog Paul-Erik Bork Maertens og ernæringøkonom Eva Christoffersen.

Desuden indgår frivillige hjælpere, der kan stå med særlige funktioner: At ledsage de ældre til aktiviteter uden for hjemmet, at bistå med en bisidderindsats, at bistå med en praktisk opgave m.m.

Målet er, at en frivillig besøgsven efter en tid med besøg fra en af de tre professionelle besøgsvenner kan gå ind og supplere og gradvist overtage mere og mere af opgaven. Dog skal den ensomme hele tiden også kunne kontakte sin oprindelige professionelle besøgsven og opleve, at der er kontinuitet i den personlige relaiton.

Hvad går arbejdet ud på?

Samvirkende Menighedsplejer har siden 1986 udført omsorgsbesøg hos særligt vanskeligt stillede borgere – både førtids- og folkepensionister - i samarbejde med Københavns og Frederiksberg kommuner. Før den tid fandtes tilsvarende ordninger, finansieret af Samvirkende Menighedsplejer selv. Ordningen har rødder tilbage til 1947.

Samarbejdet med Københavns Kommune ophørte endeligt med årsskiftet 2008/2009, efter at samarbejdet om de under 65-årige var ophørt allerede i 2005, og der politisk i stigende grad blev sat spørgsmålstegn ved, om ordningen burde have kommunal støtte.

Frederiksberg Kommune yder stadig tilskud til besøg deres mest udsatte ældre borgere i henhold til Lov om Social Service § 79.

I perioden 2010-2014 kunne et mindre borgere i Kæbenhavns Kommune få støtte via en satspuljebevilling fra Socialministeriet,men da kommunens Sundhedsforvaltning ikke havde mulighed for at forankre arbejdet, er der ikke henvist flere borgere fra Københavns Kommune til tilbudet siden 2014.

Omsorgstjenestens nuværende praksis.

Indhold:

Målgruppen:

Borgere som

 • har fysiske og/eller psykiske symptomer, der er affødt af stor ensomheds- og isolationsfølelse
 • har brug for en omsorgsperson til at hjælpe med løsning af problemer, der kan være gået i hårdknude
 • ønsker samtaler om dybe eksistentielle problemer
 • har selvmordstanker
 • har svært ved at etablere kontakt til andre mennesker
 • kan p.g.a. svigtende helbred ikke benytte dagcenter eller daghjem
 • har brug for hjælp til at kontakte forskellige instanser
 • har brug for hjælp til at skrive diverse ansøgninger til f.eks. kommunen
 • er i en fortvivlet situation

Formål: At yde en professionel og medmenneskelig psykosocial indsats med et forebyggende og aktiverende sigte, suppleret med en civilsamfundsindsats, hvor frivillige går ind og bistår.

Opgaver: Borgernes behov kan ved henvendelse (ofte fra kommunernes medarbejdere) være formuleret ganske præcist, men de er sjældent dækkende for det reelle behov. Ofte bliver der bedt om en frivillig besøgsven til ganske komplicerede besøg og opgaver. Opgaver som Samvirkende Menighedsplejer vurderer ikke kan løses alene af frivillige besøgsvenner, men skal gives videre til Omsorgstjenestens professionelle medarbejdere.

Eksempler på opgaver:

 • samtaler om årsagen til ensomheds- og isolationsfølelsen, få sat ord på, få det sagt højt. Det kan forebygge og minimere fysiske og psykiske symptomer
 • samtaler om livet og døden, som ofte trykker, dermed forebygges angst, depressioner og indlæggelser
 • konkret hjælp til løsning af situationer, der er gået i hårdknude: afslag eller manglende svar på ansøgninger om hjælpemidler, personligt tillæg, boligproblemer, opsigelse af lejemål, eneboerproblematikker
 • mediation mellem borger og sundhedssystemet samt i forhold til andre relationer
 • støtte og rådgivning
 • møde borgere med en psykisk anderledes adfærd (som f.eks. bitterhed, vrede, seksualitet) og holde ud trods borgerens adfærd
 • instruktion i hjælpemiddelbrug
 • gangtræning på trapper og på gaden for borgere med fysisk dårligt helbred
 • træne afasiramte borgere og kommunikere med dem
 • tilbyde øjne og være praktisk bindeled hos blinde og svagtseende
 • være behjælpelig med kontakt til læge, hjemmesygeplejerske, sagsbehandler og andre offentlige instanser
 • motivere til at genoptage tidligere afbrudte behandlingsforløb på f.eks. hospital eller hos egen læge
 • også at fortsætte et besøgsforløb, der hvor vi bliver ”fyret” i lighed med andre hjælpepersoner, men vi kommer alligevel næste gang, når vi vurderer, at der bag borgerens ”facade” ligger et ønske herom – tager ikke altid et nej for et nej
 • søge at etablere et godt forhold mellem borgeren og hjemmeplejen, hvis dette ikke er til stede.
 • hjælpe den ældre med at få etableret nye personlige relationer, enten ved at hjælpe med at få skabt kontakt til familie og/eller venner, eller ved at hjælpe den ældre til at få en frivillig besøgsven eller at komme med i et netværk af ligestillede personer.

Eksempler på administrative opgaver:

 • Opfølgning på ambulante behandlinger, kontroller og indlæggelser
 • Ansøgning om helbredstillæg
 • -        -    boligydelse samt ændring af disse
 • -        -    varmehjælp
 • -        -    omsorgstandpleje
 • -        -    hjælpemidler
 • -        -    personlige tillæg
 • -        -    legater til f.eks. nødvendig rekreationsophold, inventar, m.v.
 • Etablering af kontakt og samarbejdsrelationer til aktivitetscentre, væresteder o.l

Besøgshyppighed: Den enkelte borger aflægges et besøg af godt en times varighed hver 14. dag i en kortere eller længere periode efter behov. Ved særlige problematikker kan vi aflægge dobbeltbesøg enten som et 2 timers besøg hver 14. dag eller et besøg hver uge. Det kan være hos borgere:

 • med forskellige symptomer på psykisk skrøbelighed
 • mend forskellige symptiomer på psykisk sygdom
 • med afasi
 • der er blinde
 • med parkinsons sygdom
 • andre problematikker

Desuden tilstræbes det ved tilrettelæggelse af arbejdet at yde en borger ekstra hjælp i en periode, hvis store problemer presser sig på.

Arbejdsmetode: At møde borgeren som et ligeværdigt menneske og altid med udgangspunkt i det/de konkrete behov og ønsker for vores besøg. Selv om vi altid har notaterne og de stikord, der ligger til grund etableringen af besøgene, lytter vi altid først og fremmest til hvad borgeren har på hjerte. Det giver næsten altid en god start. Denne start gør det væsentligt lettere at tage de næste skridt

Det er altid den samme omsorgsmedarbejder der besøger borgeren, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet.

Medarbejderen følger hver gang op på igangværende temaer og henvendelser, som måtte have været i gang siden sidste besøg. Der tages hul på evt. nye opgaver og det drøftes, hvordan vi sammen kan løse opgaven. Medarbejderen indtager så vidt muligt den lyttende rolle, for det er netop i dette møde de svære situationer udspiller sig, og lige i det rum oplever borgeren trygheden, og får herved mod til at ”tage hul” på eksistentielle problemer, som fylder i dagligdagen, og som ofte giver sig udslag i form af bitterhed, vrede, sårbarhed og afvisning.

Gruppens kompetencer:

Medarbejdernes professionelle baggrund, store selvstændighed og ansvarlighed i arbejdet medfører følgende kompetencer:

 • socialpædagogisk, psykologisk, fysiologisk og medmenneskelig indsigt
 • empati
 • tålmodighed
 • vedholdenhed
 • udholdenhed
 • kontinuitet

De 3 aktuelle medarbejdere er uddannet som 1. sygeplejerske med speciale i psykiatri og 2. socialpædagog med speciale i omsorg for alvorligt syge og 3. ernæringsøkonom med baggrund i rådgivning for blinde.

Arbejdsform: Omsorgstjenesten er en del af Samvirkende Menighedsplejers sociale og diakonale arbejde. Arbejdet udføres i en gråzone mellem de kommunale tilbud og dét, almindelige frivillige besøgsvenner kan magte. Medarbejderne, der skal have en social- eller sundhedsfaglig baggrund, ansættes af Samvirkende Menighedsplejer.

Medarbejderen besøger 6 borgere på en fuld arbejdsdag.Henvisninger om nye borgere kan ske dels i den ugentlige træffetid tirsdag og dels på de øvrige tidspunkter til Samvirkende Menighedsplejers sekretær.

Samarbejdsparter og procedure ved etablering af besøg:

Omsorgsgruppens samarbejdspartnere er følgende:

 • Visitatorer
 • Forebyggere
 • Hjemmesygeplejersker
 • Gruppeledere
 • Hjemmehjælpere
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Lokale menighedsplejer (præster, sognemedhjælpere)
 • Interesseorganisationer for forskellige sygdomsramte
 • Andre kirkelige organisationer
 • Røde Kors

Når en af ovenstående samarbejdsparter har fået accept fra en borger, henvender man sig til Samvirkende Menighedsplejer. Her beder medarbejderen om oplysninger om flg.: Dato for henvendelse, navn, cpr.nr. (kun når det er i samarbejde med Frederiksberg kommune), adresse, tlf.nr. på borger, fysiske, psykiske og sociale oplysninger om borgeren, navn og tlf. på den der henviser, herunder hvilke opgaver, der skal løses.

Efterfølgende vurderer besøgstjenestelederen om opgaven kan løses af en frivillig besøgsven eller den skal varetages af en professionel, ansat person.  Omsorgsgruppen. I denne vurdering indgår specielt borgerens psykiske tilstand, men også hvilke konkrete opgaver, der skal løses af f.eks. social karakter. Det udfyldte papir lægges efterfølgende i en såkaldt ventemappe.

Mødet med borgeren: Når der er en ledig tid, kontaktes en borger på ventelisten, og det første besøg aftales. Ved første besøg hos borgeren afleveres et besøgskort, som den næste besøgsdag skrives på, og det indeholder samtidig oplysning om navn og tlf. nr. til medarbejderen og Samvirkende Menighedsplejer.

Medarbejderen kommer altid på et fast aftalt tidspunkt så længe dette tidspunkt passer ind på ruten. Hvis det bliver nødvendig at ændre besøgstidspunktet, ringer vi altid fori

Se i øvrigt under under punktet ”Arbejdsmetode”.

En gang om året arrangerer Samvirkende Menighedsplejer en udflugt, med middag, kaffe og underholdning, for de borgere, som modtager besøg fra Omsorgstjenesten ligesom der også, når det er muligt, arrangeres ferieophold for borgere, der ønsker det

Borgerne i målgruppen:

For nuværende modtager 30 borgere professionelle omsorgsbesøg.

SMP juni 2017

Læs mere

Hvilke omsorgsteorier ligger til grund for arbejdet, og hvad består arbejdet i konkret?

Download Samvirkende Menighedsplejers Omsorgsbesøg (PDF)