Erindringsgrupper for demensramte på plejecentre

  

Hvis I ønsker flere oplysninger om igangsætning af erindringsgrupper, kan ældrekonsulent Nina Baun kontaktes på tlf. 36 13 06 39 eller på e-mail nb@menighedsplejer.dk. Nina Baun vil også gerne have en rapport fra menighedsplejer/sogne, der vælger at gå i gang på egen hånd. Formålet hermed er at lade andre menighedsplejer dele de erfaringer, I måtte gøre jer i jeres sogn.

 Læs her om formålet med arbejdsgrenen samt om målgruppen.

 Formål:

At igangsætte frivilligt styrede erindringsgrupper for demensramte beboere på plejecentre har flere formål:

1. At bevare og støtte identitetsfølelsen og følelsen af selvværd hos den demensramte.                    

Når et menneske svækkes i sine kognitive og hukommelsesmæssige funktioner, mistes oplevelsen af egen identitet og selvværd i en grad, som kan medføre angst og utryghed hos personen. Den demensramte kan opleve omgivelserne og personerne omkring sig som fremmede og måske endda truende, på grund af manglende evne til at orientere sig og koble impulser til meningsfuldhed. Gennem deltagelse i erindringsarbejde knyttes forbindelsen mellem et menneskes fortid og nutid, livshistoriens mange minder bringer ”hovedpersonen” i fokus – både for personen selv, men også for dem, der lytter til erindringerne, og støtter derved identitetsfølelsen og følelsen af selvværd.

2. Erindringsarbejdet vender op og ned på, hvem der yder og hvem der modtager.

Som plejehjemsbeboer er man som oftest i en mere eller mindre passiv modtagerrolle. Man er omgivet af professionelle, der varetager ens behov. Som deltager i en erindringsgruppe bliver det den demensramte der giver, den der i sin delagtiggørelse af livshistorie og erindringer oplyser modtageren og bidrager til videreførelse af den kulturelle arv.

3. Erindringsarbejdet ændrer andres opfattelse og forståelse.                                                          

Et menneske med en kronisk sygdom opleves ofte af omgivelserne som identificeret med sygdommen. Gennem erindringsarbejde kan den demensramte synliggøre sig som andet og mere end en person med en demenssygdom. Hele mennesket bag sygdommen bliver mere synlig.

Mennesker med demens skal skærmes fra for mange indtryk og udfordringer. At kunne deltage i aktiviteter i en mindre gruppe, i rolige omgivelser, i en kontinuerlig kontekst, med de samme mennesker i forudsigeligt gentaget samvær er desværre sjældent en mulighed, som man på plejehjem kan tilgodese, for denne gruppe. Projektet vil tilstræbe at tilgodese dette udækkede behov hos demensramte plejehjemsbeboere.

                         _____________________

På mange plejehjem er der tilknyttet frivillige besøgsvenner fra det lokale sogns menighedspleje. Det er ofte en meget udfordrende opgave som frivillig at skabe indhold og gensidigt udbytterigt samvær i besøg hos demensramte, hvor besøgsvennen er alene med den syge. Det er desuden ressourcekrævende i både tid og personforbrug med ”1 til 1” kontakt. Det er svært at rekruttere frivillige til plejehjem, da beboergruppen er meget svage og for stor en opgave for mange, der ønsker at være frivillig besøgsven.

Ved at danne en erindringsgruppe, med 2-3 frivillige i samarbejde, kan de frivillige kræfter bruges mere effektivt, og ansvaret deles. Desuden vil denne form for frivillig aktivitet på plejehjem kunne tiltrække en anden gruppe af frivillige.

Samværet i en erindringsgruppe fylder positivt i målgruppens bevidstheds- og følelsesliv. Jævnlige samvær i sådanne grupper støtter identitet og selvværd, og giver oplevelsen af nærhed og glæde i selve samværssituationen. Desuden bliver der set frem til oplevelsen med forventning. Selv om deltagerne ofte ikke vil kunne erindre det konkrete indhold i erindringsgruppens aktivitet efterfølgende, vil den følelsesmæssige positive effekt kunne mærkes i et godt stykke tid efter samværets ophør. Projektet tilgodeser det formål, at der sker en kortsigtet forandring, idet samvær med demensramte er orienteret i nuet samt i nærværende opmærksom tilstedeværelse. 

Målgruppe

Projektet omfatter 4 grupper á 4-7 demensramte plejehjemsbeboere til oprettelse i 2011, og 4 grupper i 2012.

Der kan være tale om 1 eller flere grupper pr. plejecenter, afhængigt af behovet og af mulighederne for at rekruttere frivillige til projektet.

Deltagerne fra målgruppen udvælges af plejecentrets personale, og beboerne skal naturligvis give sit samtykke til deltagelse. Disse særlige forhold omkring udvælgelse og samtykke er naturligvis begrundet i målgruppens særlige sygdomssituation.

Der vil være beboere med så fremskredet en demens eller med særlige demenslidelser, der vil vurderes til ikke at kunne få udbytte af at deltage i en erindringsgruppe.

 

Se her folder om erindringsgrupper på plejecentre.

Folder_nr.pdf

Se ny film om Erindringsgrupper

Se nyproduceret film om, hvordan man arbejder i Erindringsgrupper, under www.youtube.com, under søgeordet "Erindringssamtaler".

Øvrige tilbud til demensramte og deres pårørende

Læs mere på siden Netværk for demensramte.