Om Samvirkende Menighedsplejers bisiddertjeneste

Bisidderne får et kursus hos SMP i Valby.

Bisiddertjenesten for ældre ensomme

Samvirkende Menighedsplejers bisiddertjeneste har været igennem en del forandringer, siden organisationen i 2010 fik etableret et frivilligt team af bisiddere. I 2010 blev der igangsat en bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier. Da der ikke kom så mange henvendelser om hjælp til børnefamilierne, blev denne tjeneste i 2012 udvidet til også at omfatte ældre mennesker. Ordningen gjaldt for sogne i Storkøbenhavn.

Fra januar 2014 har Samvirkende Menighedsplejer set sig nødsaget til at indskrænke ordningen. Således gælder den nu kun for ældre ensomme og kun for sogne i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Målet med bisiddertjenesten er  – i tilknytning til Samvirkende Menighedsplejers kontor i Valby – at sende ressourcestærke bisiddere ud til de sogne, hvor der er brug for at støtte ensomme ældre uden et personligt familie- eller vennenetværk. I tjenesten indgår foruden en ledsageordning også en handy-man ordning. 

Det er tanken, at de frivillige bisiddere, som har deltaget introducerende kursus, skal vejlede og ledsage sognene ældre mennesker, så de kan navigere rundt i kontakten med offentlige og private instanser. Det kan f.eks. være at ledsage de ældre ved møder i kommunens pensionskontor eller hjemmeplejen eller ved læge- og hospitalsbesøg. Endvidere kan man få hjælp til at forstå papirer samt - indtil videre i begrænset  målestok - til at få ordnet bestemte praktiske opgaver, som hjemmeplejen ikke kan løse.

Det kan f.eks. dreje sig om at ledsage børnenes forældrene til svære møder med sagsbehandlere, til børnenes skoler eller til læger/hospitaler.  Eller det kan være at ledsage de ældre ved møder i kommunens pensionskontor eller hjemmeplejen eller ved  læge- og hospitalsbesøg. Eller man kan få hængt en gardinstang op.

Dette kan være udfordrende og svært for nogle mennesker, specielt hvis man er i en periode er i underskud eller er følelsesmæssigt involveret. Desuden kan det også være svært for os mennesker at bevare overblikket over vores egen situation når vi føler os usikre eller utrygge. 

”Det er samtidigt vigtigt at pointere, at det ikke er meningen, at bisidderne i Samvirkende Menighedsplejer skal påtage sig opgaver, som det offentlige skal løse for familien. Derimod skal bisidderen være en personlig støtte for den ældre, ved at være engageret i og hjælpe folk  med det forberedende arbejde inden mødet, deltagelse i selve mødet samt evalueringen efter mødet.

Det er min overbevisning, at det er vældigt vigtigt og meningsgivende for de ældre og for den enkelte frivillige, at bisiddertjenesten er derr, så vi kan komme ud i sognene i København og på Frederiksberg og hjælpe rigtig mange.” siger omsorgsmedarbejder Eva Christoffersen, som er koordinator af bisiddertjenesten. 

Hvis du har lyst til at blive bisidder, elller hvis man som sogn har brug for bisidderhjælp til ældre ensomme borgere, er man velkommen til at kontakte Eva Christoffersen på tlf. nr. 3646 6666 for yderligere information.

 

Om at være bisidder i SMP

Her har er samlet forskellige facts vedrørende bisidderordningen generelt:

Hvad er en bisidder?

Hvilke opgaver har en bisidder?

Hvad står der i loven om bisidning?

 

Læs her nærmere om bisidderordning for ældre

Også ældre, især enlige, møder mange problemstillinger, hvor det er svært at klare sig alene i samfundet. Der er god brug for bisiddere, der kan gå ind og bistå ældre i forskellige situationer. Læs nærmere her.