Formålet med projektet er

  • I det terminale forløb at skabe mulighed for at knytte en relation til et medmenneske samt give medmenneskelig støtte og omsorg til brugere med svagt netværk samt til deres eventuelle pårørende, uanset alder, i hele det samlede forløb.
  • at ingen med svagt netværk er uønsket alene under livets afslutning, set inden for projektets rammer.

 Den medmenneskelige støtte ydes af forløbsfrivillige i vågetjenesten igennem hele forløbet, hvor formålet er at skabe sammenhæng og tryghed under en eventuel indlæggelse samt i eget hjem eller på plejecenter, og under livets afslutning. Vi ønsker her at give alle en mulighed for at have et kendt menneske omkring sig.

Beskrivelse af problemområde:

Undersøgelser viser, at hver 10. dansker dør, uden at være omgivet af familie og venner, og at der findes svage grupper i samfundet, som ikke har et tilstrækkeligt netværk, der kan være gennemgående personer under et længerevarende sygdomsforløb. Særligt udsatte er her den ældre gruppe, hvor undersøgelser fra Ensomme Gamles Værn viser, at en del oplever sig ensomme og en nyere undersøgelse fra Ældresagen viser, at mere end hver tredje beboer på landets plejehjem, kun meget sjældent får besøg af deres pårørende.

Forklaringen på dette kan bl.a. findes i udviklingen i velfærdssamfundet, som har medført, at civilsamfundets forpligtelser på omsorgsområdet er blevet delvist statsligt, regionalt og kommunalt. Samtidig med dette er familiemønstre blevet ændret, og der er kommet en øget geografisk afstand mellem mennesker og en øget isolation og individualisme. Det har betydet, at der tages mindre medansvar for hinanden, og flere oplever sig selv som ensomme, både yngre som ældre, og dermed også er ensomme i de terminale forløb, selv om de er omgivet af professionelle omsorgspersoner.

På landsplan opleves der aktuelt en øget efterspørgsel af frivillige, der kan sidde hos døende og i større organisationer som Røde Kors er der sket en stigning på 120 % i antallet af frivillige i vågetjenesten. I Samvirkende Menighedsplejer oplever vi også en stigning i efterspørgslen efter vågekoner samt i antallet af frivillige, både i Vågetjenesten og Aflastningstjenesten.

Samtidig arbejdes der på landsplan med at sikre kvaliteten i de palliative forløb, ved bl.a. at øge samarbejdet de forskellige instanser imellem bl.a. via Den Danske Kvalitetsmodel, og sundhedsaftaler. Det palliative område er fortsat et af de områder, hvor der efterspørges en borgeroplevet bedre sammenhæng. Det er her projektet vil have særlig fokus på den gruppe af borgere, der ikke har et stort netværk, og her sætte fokus på at hjælpe med at sikre denne sammenhæng. Det vil vi gøre ved at tilbyde en forløbsfrivillig, der kan følge med hele vejen og som kan fungere som ”erstatningspårørende”.

Der er politisk fokus på brugen af frivillige som en ressource, også i forbindelse med livets afslutning, bl.a. er seneste eksempel Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på plejehjem. I kapitel 10 gives her en anbefaling om, at den døende ikke må være uønsket alene under livets afslutning, og hvor der også her anbefales at bruge de frivillige organisationers tilbud om vågetjeneste som erstatning for personalet eller manglende pårørende.

Projektet er en nytænkning af frivilliges brug i vågetjenesten og en sammensmeltning af besøgstjeneste, aflastningstjeneste og vågetjeneste, ved at udvide og tænke helheden ind i det terminale forløb sammen med livets afslutning. På den måde ønsker vi at skabe mulighed for en værdig afslutning på livet for borgere med svagt eller intet netværk og her aktivt medtænke den enkeltes livshistorie i relationen mellem bruger og frivillig.

Vi ser det også som en positiv værdi for vores samfund, at vi skaber en platform og nogle rammer for, at civilsamfundet kan få lov til at gøre en forskel for de mest udsatte grupper. Mange mennesker vil og kan yde en indsats for ensomme og døende, men ved ikke, hvordan de skal komme i gang. Her er en konkret mulighed for civilsamfundet til at påtage sig en opgave. Nogle frivillige ønsker, at opgaven kan afgrænses nogenlunde i tid, og det er netop tilfældet for en forløbsfrivillig. Opgaven strækker sig ikke over et eller flere år, men er på den anden side heller ikke lige så kortvarig som i den almindelige vågetjeneste, men giver mulighed for at lære det enneske, man følger i den sidste tid, lidt at kende.

Derudover er der i projektet medtænkt en øget fleksibilitet i forhold til. at den forløbsfrivillige skal kunne komme ud til brugeren med kort varsel – eksempelvis i nattetimerne.