Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig og primært sognediakonal organisation med 116 år bag sig. Kendetegnende er det, at organisationens arbejdsområder i stigende grad anerkendes som vigtige fra vidt forskellige dele af folkekirken. Sognediakonien er inde i en stærk udvikling i disse år.

DET STARTEDE I HOVEDSTADEN FØR SOCIALLOVGIVNINGEN TRÅDTE I KRAFT
Samvirkende Menighedsplejer har siden 1902 – med udgangspunkt i en indsats fra sognene -  igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre. Organisationen igangsatte børneplejestationerne, som overgik til det offentlige under navnet sundhedspleje. Man igangsatte ”Gamlehjemmene”, nu kendt som plejehjem og –boliger. Man var med i et forsøgsprojekt, der førte til hjemmesygeplejen, m.m. Endnu i dag driver Samvirkende Menighedsplejer et antal plejeboliger og ældreboliger.

En særlig indsats for psykisk skrøbelige, der indledtes i København i 1947, søges i øjeblikket videreført i form af en peer-to-peer indsats, hvor psykisk syge med fælles erfaringer hjælper hinanden, med støtte fra Samvirkende Menighedsplejers koordinator. 

HOVEDKONTOR I VALBY - MEDLEMMER I 25% AF DE DANSKE SOGNE I HELE LANDET
Organisationen har sit hovedsæde i København, hvor arbejdet startede med 19 sognes pionérarbejde og et fælles kontor. Fra 1990 har man som målsætning haft at blive en landsdækkende paraplyorganisation for sogne, der arbejder med frivilligt diakonalt arbejde. Organisationen sætter i perioder særlige arbejdsområder i gang forskellige steder i landet, med projektansatte konsulenter og koordinatorer.

525 af landets sogne er april 2018 medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer, og der er god vækst i tilslutningen. Organisationen arbejder primært for indsamlede midler, tilskud fra offentlige puljer, fondsmidler og gaver fra private. En anden indtægtskilde er overskud fra genbrugsbutikkerne ”Kirkens Genbrug”, Samvirkende Menighedsplejers genbrugsvirksomhed. Der er en mindre kontingentbetaling for de tilsluttede sogne, og der er også mulighed for at tegne personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. 

BESØGS- OG AFLASTNINGSTJENESTE - EN KLASSISK MENIGHEDSPLEJE OPGAVE
Samvirkende Menighedsplejer har mange steder i landet igangsat aflastningstjeneste for pårørende til kronisk syge, demente og døende. Endvidere har organisationene hjulpet med at iværksætte besøgstjeneste for ensomme i mange sogne, hvor vore konsulenter bistår med hjælp til start af menighedspleje og kursusvirksomhed for de lokale frivillige. En anden opgave, som vi mange steder har hjulpet sogne med at få i gang, er samvær og netværksaktiviteter for ensomme i sognecaféer. 

FAMILIE STØTTENDE ARBEJDE - SOMMERFERIE OG NETVÆRK
Samvirkende Menighedsplejer har de seneste godt 10 år haft en særlig udvikling af familiearbejdet. I 2006 igangsatte vi projektet Folkekirkens Feriehjælp, hvor vi i samarbejde med sognene skaber mulighed for, at udsatte børnefamilier kan komme på 1 uges sommerferie. Projektet understøttes af Arbejdsmarkedets Feriefond, foruden at organisationen får støtte af mange private til dette formål. I 2014 og 2015, da projektet toppede, var der 330 familier af sted på ferie fra alle egne af landet. De senere år har vi sendt ca. 200 familier på ferie.

Ferieprojektet har bevirket, at et stigende antal sogne rundt i landet arrangerer netværk for de udsatte børnefamilier året rundt. Størst vækst i arbejdet på dette område har der været på Lolland og Falster, hvor Samvirkende Menighedsplejer siden 2013 har haft en særlig koordinerende indsats i gang. 

Fra 2016 kom der en særlig indsats i gang med samtale- og aktivitetsgrupper fra unge fra de udsatte familier.

MENIGHEDSPLEJEARBEJDE ER BÅRET AF FRIVILLIGE KRÆFTER
Samvirkende Menighedsplejer har siden 1902 baseret sit virke på engagementet hos frivillige ildsjæle. Selv om det ofte har været sognenes præster, der tog initiativ til det sognediakonale arbejde, og selv om arbejdet hele tiden har været varetaget også af ansatte (diakonisser, nu om dage kirke- og kulturmedarbejdere/sognemedhjælpere/sognediakoner), så har det altid været det store antal frivillige, der har båret organisationen. Nogle har valgt at støtte arbejde gennem pengegaver, jf. ovenfor, men lige så mange har været aktive med at besøge de ældre og syge, hjælpe dem på ture, eller med at yde en indsats i de mange netværk, som menighedsplejerne lokalt har oprettet. Som paraply for de lokale sogne kan Samvirkende Menighedsplejer overføre gavebeløb skattefrit til sognenes menighedsplejer. 

VI KAN BRUGE FLERE FRIVILLIGE TIL SUNDHEDS, OMSORGS- OG NETVÆRKSOPGAVER 
Samvirkende Menighedsplejer efterlyser konstant frivillige med baggrund i sundhedssektoren. Visse af de områder, som organisationen arbejder på, er for meget syge og svage ældre. Derfor anser vi i mange tilfælde en faglig baggrund fra sundhedsområdet for at være en stor fordel.Ikke mindst aflastningstjenesterne, hvoraf mange arbejder også i demensramte hjem, har brug for frivillige med sundhedsfaglig baggrund. 

Mange steder på plejehjemmene udtrykker personalet, at de har brug for hjælp fra frivillige for at gøre hverdagen for beboerne lidt mere tålelig, og vi har – efter aftale med en del plejehjem - påtaget os at søge at finde frivillige i sognene, der vil komme og sprede lidt livsmod og glæde for beboerne, også for de demente. At de ikke skal overtage de ansattes plejefunktioner, er en selvfølgelighed. Der er brug for et stort antal frivillige til en sådan opgave. Vi efterlyser ikke mindst frivillige med baggrund i sundhedsområdet til at stå som de frivilliges koordinator, i samarbejdet med en tovholder fra plejehjemmet. 

Der er også brug for frivillige, der har mod på og måske særlige forudsætninger for at lede samtalegrupper. Det kan være for sorgramte, eller det kan være bestemte grupper, der har brug for at tale sammen om fælles problemer, f.eks. enlige mødre på kontanthjælp.

Foruden ovennævnte frivilligopgaver er der i menighedsplejerne i stigende omfang brug for frivillige til netværksopgaver. Det er nemlig blevet meget almindelig, at man i kirkerne og andre steder, man mødes, gør meget for at samle mennesker i fællesskab, så at de kan få glæde af at få flere relationer, samtidig med, at de kommer uden for hjemmet og oplever samvær inden for andre rammer end de daglige. 

Med det omfattende projekt Folkekirkens Feriehjælp er der kommet en stor frivilligindsats i gang i mange kirker for at støtte sårbare familier: Netværksarbejde, rådgivning, bisiddertjeneste, ture, selvhjælpsgrupper m.v. 

KONTAKT OS OG STØT OS!
Kontakt til organisationen fås på telefon 36 46 66 66, eller på e-mail smp@menighedsplejer.dk. Støtte til Samvirkende Menighedsplejer kan indbetales på bank konto: Reg. nr. 8075, kontonr. 2018699.